Östhammars kommuns förtroendevalda

Övrigt interna grupper (7 st)

Namn
Valberedningen
Säkerhetsgruppen
Referensgruppens arbetsutskott
Godemän enligt fastighetsbildningslagen, för jord- och skogsbruk
Projektgrupp för Rävsten och Gräsöbaden
Styrgrupp för närvård i Östhammar
Wilhelm Haglunds Gymnasium, styrelse